Home / ब्लॉग्स / Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी

Marathi Barakhadi मराठी बाराखडी

 

Marathi-barakhadi

Marathi barakhadi मराठी बाराखडी 2009 च्या शासन निर्णयानुसार मराठी मध्ये काही बदल झालेले आहेत.

अँ ऑ हे दोन स्वर इंग्रजीतून मराठी मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.त्याच्यामुळे आता एकूण 52 वर्णाचा समावेश मराठी वर्णमालेत आहे.आधी एकूण 12 स्वर होते आता ते 14 स्वर झाले आहेत .

अँ ऑ हे दोन स्वर इंग्रजीतून मराठी मध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.

14 स्वरांचा क्रम लिहितांना “अँ” हा “ए” नंतर व “ऑ” हा “ऐ” नंतर लिहावा . त्याच्यामुळे आता बाराखडी आता चौदाखडी नावाने ओळखली जाते .

मराठी  मुळाक्षरे 

अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए अँ ऐ ओ ऑ औ अं अः

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ळ क्ष ज्ञ  


स्वर 
अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं अः


व्यंजन

क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न
प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ळ क्ष ज्ञ  


मराठी बाराखडी 


क  का  कि  की  कु  कू  के  कै  को  कौ  कं  कः

ख  खा  खि  खी  खु  खू  खे  खै  खो  खौ  खं  खाः 

ग  गा  गि  गी  गु  गू  गे  गै  गो  गौ  गं  गः 

घ  घा  घि  घी  घु  घू  घे  घै  घो  घौ  घं  घः 

ङ  ङा  ङि  ङी  ङु  ङू  ङे  ङै  ङो  ङौ  ङं  ङः

च  चा  चि  ची  चु  चू  चे  चै  चो  चौ  चं  चः

छ  छा  छि  छी  छु  छू  छे  छै  छो  छौ  छं  छः   

ज  जा  जि  जी  जु  जू  जे  जै  जो  जौ  जं  जः

झ  झा  झि  झी  झु  झू  झे  झै  झो  झौ  झं  झः

ञ  ञा  ञि  ञी  ञु  ञू  ञे  ञै  ञो  ञौ  ञं  ञः

ट  टा  टि  टी  टु  टू  टे  टै  टो  टौ  टं  टः

ठ  ठा  ठि  ठी  ठु  ठू  ठे  ठै  ठो  ठौ  ठं  ठः 

ड  डा  डि  डी  डु  डू  डे  डै  डो  डौ  डं  डः

ढ  ढा  ढि  ढी  ढु  ढू  ढे  ढै  ढो  ढौ  ढं  ढः    

ण  णा  णि  णी  णु  णू  णे  णै  णो  णौ  णं  णः 

त  ता  ति  ती  तु  तू  ते  तै  तो  तौ  तं  तः

थ  था  थि  थी  थु  थू  थे  थै  थो  थौ  थं  थः

द  दा  दि  दी  दु  दू  दे  दै  दो  दौ  दं  दः 

ध  धा  धि  धी  धु  धू  धे  धै  धो  धौ  धं  धः  

न  ना  नि  नी  नु  नू  ने  नै  नो  नौ  नं  नः 

प  पा  पि  पी  पु  पू  पे  पै  पो  पौ  पं  पः

फ  फा  फि  फी  फु  फू  फे  फै  फो  फौ  फं  फः

ब  बा  बि  बी  बु  बू  बे  बै  बो  बौ  बं  बः

भ  भा  भि  भी  भु  भू  भे  भै  भो  भौ  भं  भः

म  मा  मि  मी  मु  मू  मे  मै  मो  मौ  मं  मः

य  या  यि  यी  यु  यू  ये  यै  यो  यौ  यं  यः 

र  रा  रि  री  रु  रू  रे  रै  रो  रौ  रं  रः 

ल  ला  लि  ली  लु  लू  ले  लै  लो  लौ  लं  लः

व  वा  वि  वी  वु  वू  वे  वै  वो  वौ  वं  वः

श  शा  शि  शी  शु  शू  शे  शै  शो  शौ  शं  शः

ष  षा  षि  षी  षु  षू  षे  षै  षो  षौ  षं  षः 

स  सा  सि  सी  सु  सू  से  सै  सो  सौ  सं  सः

ह  हा  हि  ही  हु  हू  हे  है  हो  हौ  हं  हः

ळ  ळा  ळि  ळी  ळु  ळू  ळे  ळै  ळो  ळौ  ळं  ळः

क्ष  क्षा  क्षि  क्षी  क्षु  क्षू  क्षे  क्षै  क्षो  क्षौ  क्षं  क्षः

ज्ञ  ज्ञा  ज्ञि  ज्ञी  ज्ञु  ज्ञू  ज्ञे  ज्ञै  ज्ञो  ज्ञौ  ज्ञं  ज्ञः

जीभ न अडवता किंवा हवेचा मार्ग न अडवता ज्या वर्णचा उच्चार केला जातो त्यास स्वर म्हणतात. ज्या वर्णचा उच्चार जीभ अडवून किंवा हवेचा मार्ग अडवून करतात त्यांना व्यंजन म्हणतात .

 

मराठी बाराखडीचा व्हिडिओ पहा……!

 

आम्हाला आशा आहेत कि तुम्हाला हि माहिती आवडली असणार .काही चूक असल्यास कळवण्यात यावे आणि आमचं facebook पेज MarathiBoy लाइक करण्याला विसरू नका धन्यवाद

वाचा शिवाजी महाराजांचा संपूर्ण इतिहास

 

About admin

हे पण वाचा......!

निफ्टी क्या है और ये सेंसेक्स से कैसे अलग है

कभी आपने निफ्टी क्या है (What is NIFTY in Hindi) के बारे में सुना है? …

2 comments

  1. cau upload video for children about this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *